Perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma

Perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma

1. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet, sekä käytännön tvt-taitojen kehittäminen omien tuotosten laadinnassa.

(0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen
(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen (7-9) Tavoitteet 9. luokan jälkeen
 • Osaa käyttää itsenäisesti tablettia ja / tai tietokonetta (käynnistäminen, sulkeminen, verkkoon kirjautuminen ja sovellusten/ohjelmien sulkeminen, kosketusnäytön perustoiminnot)
 • Osaa käyttää selainta
 • Osaa ottaa kuvan/videokuvaa
 • On tutustunut tekstinkäsittelyn alkeisiin
 • On harjoitellut näppäimistön käyttöä
 • Osaa pelata oppimispelejä tietoteknisellä laitteella
 • On tutustunut ohjelmointiin esim. pelien ja leikkien muodossa
 • Osaa kirjoittaa näppäimistöllä molempia käsiä käyttäen
 • Osaa avata ja tallentaa tiedoston
 • Hallitsee tekstin muokkauksen perusteet
 • Osaa lisätä kuvan/objektin tekstiin
 • On harjoitellut digitaalisia esityksiä, kuvan ottamista ja jakamista vastuullisesti (yksinkertaisen mediaesityksen tuottaminen)
 • On harjoitellut kuvan käsittelyä
 • On harjoitellut videon kuvaamista ja editointia sekä animaation tekemistä
 • On tutustunut ohjelmointiin graafisessa ympäristössä
 • Osaa käyttää monia ohjelmia samanaikaisesti (yhteiskäyttö)
 • Osaa käyttää leikepöytää (teksti ja kuva)
 • On harjoitellut monisormijärjestelmää
 • Osaa kirjoittaa tekstiä prosessina, jossa tekstiin palataan ja sisältöä muokataan tekstinkäsittelyohjelmalla (tiedoston uudelleen avaaminen, muokkaaminen ja muutosten tallentaminen)
 • Ymmärtää TVT:n keskeiset käsitteet
 • Osaa kopioida, liittää ja leikata tekstiä
 • Osaa tuoda kuvan tekstiin ja rivittää sen
 • Osaa lisätä objekteja ja muuttaa niiden kokoa/paikkaa:
 • viiva, nuoli, suorakulmio ja ellipsi
 • Osaa luoda yksinkertaisen taulukon taulukkolaskentaohjelmalla
 • Osaa luoda taulukosta yksinkertaisen kaavion
 • Osaa esittää tietoa esitysgrafiikkaohjelmalla:
 • tekstin, kuvan ja tehosteen lisääminen diaan
 • Osaa tuottaa ja muokata kuvaa, ääntä ja videota
 • On tutustunut ohjelmoinnin perusteisiin ja osaa toteuttaa pienimuotoisen ohjelmointitehtävän itsenäisesti.
 • Osaa tallentaa työnsä portfolioon (esim. peda.net/oma sivu)
 • On harjoitellut työskentelyä verkkoympäristössä ja omien tuotosten jakamista verkossa.
 • Osaa avata ja tallentaa tiedoston myös pilvipalveluun
 • Osaa luoda/siirtää kansioita/tiedostoja
 • Tunnistaa yleisimmät tallennusmuodot tiedostopäätteen perusteella
 • Osaa esikatsella työnsä tulostusasun varmistamiseksi
 • Osaa tulostaa tietylle tulostimelle
 • Tunnistaa ohjelmien yhteiset periaatteet: ohjelmaikkunoiden hallintaperiaatteet, yhdenmukaiset valikot ja pikakuvakkeet
 • Tunnistaa näppäinkomennot sekä hiiren molempien näppäinten ominaisuudet
 • Osaa käyttää leikepöytää
 • Osaa tallentaa työnsä eri tiedostomuodoissa (esim. pdf)

 

TEKSTINKÄSITTELYOHJELMALLA OPPILAS OSAA
 • tuottaa tarkoituksenmukaista tekstiä
 • laatia keskeiset asiakirjamallit, esim. hakemus
 • muokata tekstiä
 • säätää sivun asetuksia
 • numeroida sivut
 • merkitä lähteet
 • lisätä tekstinkäsittelytyöhönsä kuvan
 • hyödyntää perustyylejä laajassa asiakirjassa ja ymmärtää otsikoinnin merkityksen
 • tehdä tutkielmassa automaattisesti kansilehden, sisällysluettelon
 • tarkistaa asiakirjan merkkimäärän

 

TAULUKKOLASKENTAOHJELMALLA OPPILAS OSAA
 • tehdä perustaulukon
 • tunnistaa ohjelman osat: rivit, sarakkeet ja solujen osoitteet
 • osaa muokata taulukkoa siten, että lopputulos on selkeä
 • laatia yksinkertaisia kaavoja (summa, erotus, keskiarvo) ja automaattisia täyttöjä
 • laatia tilastotiedoista yksinkertaisia graafisia kuvaajia (pylväs-, ympyrä- ja viivakaavioita)
 • laatia yksinkertaisia kaavoja
 • siirtää taulukoita ja graafisia kuvaajia muihin ohjelmiin
 • tulkita ja vertailla graafisia kuvaajia
ESITYSGRAFIIKKAOHJELMALLA OPPILAS OSAA
 • havainnollistaa esitystä valmistamalla esityksen
 • luoda animaatioita
 • selkeän esityksen periaatteet
 • liittää esitykseensä multimediaa
 • muokata esitystä ja uudelleenjärjestellä esityksen elementtejä

 

OHJELMOINTI
 • On harjoitellut ohjelmointia sekä visuaalisessa että kielellisessä ohjelmointiympäristössä.

2. Tvt:n vastuullinen, turvallinen ja ergonominen käyttö.

(0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen (3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen (7-9) Tavoitteet 9. luokan jälkeen
 • On tutustunut nettietikettiin
 • Ymmärtää mediasisältöjen ikärajat ja turvallisen käytön
 • On harjoitellut nettietiketin noudattamista
 • Osaa käyttää tietoteknisiä laitteita koulun yhteisten pelisääntöjen mukaisesti
 • Ymmärtää älypuhelimen hyötykäytön mahdollisuudet
 • Tiedostaa ergonomiset näkökohdat
 • Osaa noudattaa Nettietikettiä (tekijänoikeudet ja lähdekritiikki) sekä ymmärtää omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit
 • Kiinnittää työskentelyssä huomiota terveellisiin ja ergonomisiin työtapoihin
 • Tiedostaa tietoturvan ja yksityisyydensuojan merkityksen
 • Osaa käyttäytyä eettisesti ja vastuullisesti verkossa ja erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä.
 • Osaa noudattaa tekijänoikeuksia
 • Osaa toimia oikein erilaisissa tietokoneen käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa: ohjelma jumittuu, tulostin ei tulosta, jne.
 • Ymmärtää tietoturvan periaatteet myös mobiililaitteella
 • Ymmärtää salasanan merkityksen ja hyvän salasanan kriteerit
 • Osaa suojata laitteensa haitalliselta materiaalilta.
 • Osaa välttää tiedon häviämisen.
 • Osaa pitää huolta omasta yksityisyydensuojastaan.
 • Tiedostaa terveellisten työtapojen merkityksen


3. Tvt:n käyttö tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.


(0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen


(5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen

(7-9) Tavoitteet 9. luokan jälkeen

 • Erottaa faktan ja fiktion sekä mainokset muusta aineistosta
 • Käyttää oppimispelejä ja –sovelluksia sujuvasti
 • Käyttää kuvallista lähdemateriaalia suunnittelun tukena
 • Hallitsee tiedonhaun alkeet
 • Osaa hakea tietoa tietoverkoista
 • Osaa käyttää hakukoneita
 • Osaa arvioida hakutulosten luotettavuutta
 • Osaa valita aiheeseen sopivia ja monipuolisia ilmaisutapoja erilaisissa tvt:n avulla toteutettavissa oppimistehtävissä
 • Osaa merkitä työskentelyssä käyttämänsä lähteet
 • Osaa etsiä itsenäisesti tietoverkoista monipuolista lähdemateriaalia
 • Osaa käyttää luovuutta hyvien hakusanojen keksimisessä
 • Osaa merkitä käyttämänsä tietolähteet
 • Osaa arvioida käyttämiänsä tietolähteitä
 • Osaa tehdä hakemuksen verkon kautta
 • Ymmärtää verkkoympäristön ja sosiaalisen median mahdollisuudet tulevissa opinnoissa, työelämässä ja arkitoimissa
 • Osaa arvioida myös erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen eroja.
 • On harjoitellut monipuolista kuvankäsittelyä
 • Osaa kuvata digitaalikameralla ja videokameralla
 • Osaa tallentaa ja toistaa ääntä tietokoneella
Osaa muokata kuvaa ja videota sekä liittää niitä muihin töihinsä

4. Tvt:n käyttö vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.


(0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen (3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen (7-9) Tavoitteet 9. luokan jälkeen
 • Osaa dokumentoida ja tallentaa omaa oppimistaan
 • Ymmärtää vastuullisen käyttäytymisen pelisäännöt sosiaalisessa mediassa
 • Taitaa sosiaalisen median perusteet
 • Osaa työskennellä yhteisöllisesti verkkoympäristössä (esim. antaa verkossa palautetta ja hyödyntää itse saamaansa palautetta)
 • Saa kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä
 • Osaa jakaa digitaaliset tuotokset
 • Osaa käyttäytyä vastuullisesti ja eettisesti tietoverkoissa
 • Osaa käyttää verkkopalveluita
 • Osaa hyödyntää erilaisia verkkoympäristöjä
 • Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia verkkoviestintäkanavia.
 • Osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä kansainvälisessä vuorovaikutuksessa
Osaa käyttää sähköpostia ja lähettää liitetiedostoja

On suositeltavaa, että oppilaiden TVT-taidot mitataan taitotasotesteillä luokkien 3., 5. ja 8. jälkeen.