Oppimisen tuki

Opetuksen ja tuen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisölllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista.

Opetus- ja koulutuspalveluiden tehtävänä on yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa järjestää oppilaille riittävät ja oppimisedellytysten mukaiset opetus-, tuki- ja kuntoutuspalvelut.

Laaja-alaiset erityisopettajat
Heinolan peruskoulujen yleisopetuksessa työskentelee laaja-alaisia erityisopettajia. Heidän tehtävänään on antaa osa-aikaista erityisopetusta. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla on lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuksia tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä.


Koulunkäyntiavustajat
Koulunkäyntiavustajan antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle tai koko opetusryhmälle. Oppilaskohtainen tuki voi olla osa- tai kokoaikaista. Avustajapalvelun tavoitteena on tukea oppilaita siten, että he kykenevät ottamaan yhä enemmän itse vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään.

Kuraattorit, koulupsykologit ja kouluterveydenhoitajat
Oppilaiden koulutyötä auttavat lisäksi kuraattorit, koulupsykologit ja kattava kouluterveydenhoitajaverkosto. Jokaisessa koulussa toimii oppilashuoltoryhmä. Erityisopetusta koordinoi kaupungin erityisen tuen tiimi.

Erityinen tuki
Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta tuesta. Erityisopetus on erityisen tuen keskeinen opetuksellinen osa-alue ja sen tehtävänä on tukea oppilaan oppimista. Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa.

Kailaan koulussa toimivat erityisen tuen pienryhmät; yksilöllisen opetuksen luokat 1-9, toiminnanohjauksen luokka ja toiminta-alueittain opiskelevat.

Kailaan koulussa toimii kielellisen kuntoutuksen pienluokka (Kieku - luokka). Lyseonmäen koululla toimii luokkamuotoinen erityisopetus, joka on keskittynyt mm. tarkkaavaisuuden tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmiin.

Koulukiusaamisen ennaltaehkäisy
Jokaisella oppilaalla on oikeus psyykkisesti ja fyysisesti turvalliseen koulunkäyntiin. Jokaisella koululla on kiusaamistapausten ennaltaehkäisyä ja käsittelememistä koskevat suunnitelmat. Heinolan koulut käyttävät KIVA-koulu ohjelmaa kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi.